Uwaga! Ta witryna niecnie wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz sektora MŚP i sektora publicznego obejmujących m.in:

 • Biznesplany
 • Analizy ekonomiczno- finansowe
 • Analizy marketingowe
 • Studia wykonalności
 • Dokumentacje aplikacyjne o wsparcie ze środków pomocowych UE
150 mln wartość zarządzanych projektów
500 mln wartość zrealizowanych projektów
200 zrealizowanych projektów

  Kompleksowa obsługa w zakresie funduszy pomocowych UE

  Jesteśmy od tego, aby przeprowadzić klienta przez każdy z procesów aplikacyjnych. Prace do wykonania możemy podzielić na następujące etapy:

  • Analiza potrzeb klienta
  • Analiza zakresu i formy wsparcia
  • Uszycie na miarę konstrukcji projektu
  • Przygotowanie formalno-prawne projektu
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiza kosztów i montaż finansowy
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wdrożenie projektu (więcej info w: Kompleksowa realizacja inwestycji)
  • Rozliczenie projektu (więcej info w: Kompleksowa realizacja inwestycji)

  Dzięki takiemu podejściu obsługa jest kompleksowa, spójna, a ryzyko związane z realizacją inwestycji ograniczone do minimum.

  Biznesplany na potrzeby instytucji kredytowych

  Nasi konsultanci opracują plan biznesowy każdego projektu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przez określone instytucje finansowe. Dzięki sprofilowanemu podejściu nasz klient zawsze ma zoptymalizowane szanse na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku kredytowego/pożyczkowego.

  Strategie i programy rozwoju firm

  W każdej z firm zasadnym jest opracowanie mapy drogowej realizacji określonych celów biznesowych. Aby działanie miało charakter skoordynowany, spójny, długofalowy i konsekwentny musi zostać uregulowane w dokumentach o charakterze strategicznym takich jak strategie i programy rozwoju.

  Służymy pomocą nie tylko w nadaniu formy określonego dokumentu, ale przede wszystkim służymy pomocą na polu wszechstronnych konsultacji, zaproponowaniu określonych rozwiązań i przełożeniu na kompleksowy plan działania, który może stać się solidną podstawą rozwoju na kolejne lata.

  Strategie i programy samorządowe

  Jednostki samorządu terytorialnego, aby skutecznie aplikować o wsparcie zewnętrzne dla swoich zamierzeń winny najpierw móc wykazać, że są one integralnym elementem większej, spójnej koncepcji rozwoju określonego obszaru. W związku z powyższym zasadnym jest, aby na poziomie samorządu opracowywać Strategie, czy Programy Rozwoju. Dzięki temu ułatwione jest sporządzanie planów wieloletnich, sukcesywne opracowywanie dokumentacji służących rozwojowi obszaru, a także bardziej skuteczne sięganie po źródła współfinansujące określone projekty.

  Naszym celem jest aktywne uczestnictwo w całym procesie tworzenia dokumentacji, zapewnienie spójności wizji, pełnego jej przełożenia na działania pośrednie i bezpośrednie o charakterze operacyjnym, a także przeprowadzenia możliwie szerokiej i otwartej konsultacji z interesariuszami procesu. Efektem powyższych działań jest dokument strategiczny, którego zapisy spotykają się z pozytywnym odbiorem społecznym, które są możliwe do realizacji w zakładanej perspektywie, które skutecznie i precyzyjnie wyznaczają kierunki działań.

  Plany naprawcze

  W każdej działalności gospodarczej mogą wystąpić problemy o charakterze przejściowym lub trwałym, których przyczyny wydają się być szczególnie trudne do zidentyfikowania przez osoby aktualnie zarządzające podmiotem. Często dzieje się tak dlatego, iż osoby trwale związane z określoną branżą, czy podmiotem postrzegają otoczenie przez określony pryzmat. Wtedy właśnie zasadnym jest, by skorzystać z pomocy zewnętrznej, niezależnych konsultantów.

  Nasze plany naprawcze i restrukturyzacyjne to dokumenty, które zawierają część diagnostyczną identyfikującą precyzyjnie źródła zaistniałych problemów, a dopiero następnie w warstwie wnioskowania prezentowane są określone rekomendacje i warianty działań w celu poprawy sytuacji.

  W trakcie realizacji zleceń zawsze ściśle współpracujemy z interesariuszami podmiotu (np. instytucje kredytujące, wierzyciele) tak, aby wypracowany ostatecznie kształt satysfakcjonował możliwie szerokie grono zainteresowanych, a zarządowi podmiotu dawał trwały mandat do wprowadzania zmian.

  Dokumentacje środowiskowe, audyty energetyczne itp.

  Zrealizujemy dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej tj. raport z oceny oddziaływania na środowisko.

  Przygotujemy audyt energetyczny niezbędny do przeprowadzenia termomodernizacji obiektu oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do skutecznego uzyskania pozwoleń prawno-administracyjnych warunkujących realizacje inwestycji.

  Przedsięwzięcia realizujemy kompleksowo

  Do projektów podchodzimy całościowo i wszechstronnie. Od przygotowania i złożenia wniosku o finansowanie po pełne wdrożenie i uruchomienie inwestycji.

  Realizujemy projekty szkoleniowo-doradcze

  Dotychczasowe projekty przyczyniły się w wielu przypadkach do rozwoju firm, wdrożenia procesów inwestycyjnych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

  Zaufali nam:

  Dom książki unibep zeto logo-sokolka okruszek