Uwaga! Ta witryna niecnie wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz sektora MŚP i sektora publicznego obejmujących m.in:

 • Biznesplany
 • Analizy ekonomiczno- finansowe
 • Analizy marketingowe
 • Studia wykonalności
 • Dokumentacje aplikacyjne o wsparcie ze środków pomocowych UE
150 mln wartość zarządzanych projektów
500 mln wartość zrealizowanych projektów
200 zrealizowanych projektów

  Przeprowadzenie procedur kontraktacyjnych

  Od lat służymy bezpośrednim wsparciem w procesie wyłonienia wykonawcy/dostawcy. Naszym zadaniem jest nadanie określonej formy dokumentacyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zamknięcie całości w pełni zgodnej z uregulowaniami prawnymi procedurze. Dzięki naszej opiece kontrahent zawsze ma pewność, iż procedura wyłonienia wykonawcy/dostawcy została przeprowadzona rzetelnie, w sposób zapewniający równy dostęp do zamówienia i co najważniejsze, stale ze szczególnym uwzględnieniem celu głównego – interesu zamawiającego (a naszego zleceniodawcy). Dbamy o to, aby konstrukcja prawna postępowania (wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami) zabezpieczała możliwie pełnie interes prawny naszego klienta. Dzięki temu możliwym jest uniknięcie wielu niebezpieczeństw w kolejnej fazie, tj. fazie inwestycyjnej projektu. Ponadto dobrze opracowana i sprawnie przeprowadzona procedura kontraktacyjna skutecznie eliminuje ryzyko związane z ewentualnymi sporami z oferentami, utrudniając zaskarżenie przeprowadzonego postępowania.

  Usługi inwestora zastępczego/ Menedżera projektu

  Zwykle klienci nie posiadają wyspecjalizowanych komórek zdolnych do kompleksowego przeprowadzenia inwestycji zarówno od strony formalno-prawnej, po nadzór i rozliczenia. Oferujemy usługi inwestora zastępczego, w których skład wchodzą:

  • konsultacje i weryfikacja posiadanej przez klienta dokumentacji,
  • montaż finansowy projektu wraz z optymalizacją źródeł finansowania inwestycji (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków pożyczkowych, kredytowych itp.)
  • przeprowadzenie procedur kontraktacyjnych, w tym przygotowanie umów na realizację robót
  • nadzór inwestorski nad inwestycją, w tym także nadzór wszelkich branż przewidzianych projektem w rozumieniu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane)
  • pełen nadzór nad wypełnieniem wszelkich ustaleń umownych
  • koordynacja współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji i nadzór
  • dokonywanie odbiorów zamkniętych etapów inwestycji
  • prowadzenie rozliczeń na rzecz wykonawców/dostawców
  • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu
  • aktywny udział we wszelkich kontrolach inwestycji

  Nadzór inwestorski

  Pełnienie funkcji „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane) nad realizacją Inwestycji we wszelkich wymaganych projektem branżach.

  Pomoc prawna

  Stale współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi zdolnymi do bieżącego, dogłębnego i specjalistycznego konsultowania problemów prawnych klienta. Gdy to wymagane, nasi prawnicy prowadzą przeprowadzą skutecznie określone procedury prawne w imieniu naszego klienta.

  Rozliczenie inwestycji

  Nasi klienci prowadzą projekty na wielu różnych polach, m.in.: projekty inwestycyjne w których skład wchodzą roboty budowlane, projekty inwestycyjne wyposażeniowe, tj. bez udziału prac budowlanych, czy też projekty „miękkie” - szkoleniowe. Dysponujemy zespołami ludzi, którzy współpracują skutecznie w każdym z przypadków. Projekty nie uwzględniające robót budowlanych nie wymagają nadzoru inwestorskiego w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednakże zasadnym jest prowadzenie pełnego nadzoru nad projektem, począwszy od kontraktacji, po rozliczenie z wykonawcą i np. instytucją zewnętrzną współfinansującą przedsięwzięcie – działanie powszechne w przypadku pozyskania dotacji ze źródeł pomocowych. Nasz zespół zadba o to, aby całość procesu inwestycyjnego odbyła się z poszanowaniem zewnętrznych uregulowań prawnych. Dzięki temu rozliczenie z instytucjami zewnętrznymi odbywa się bez zwłoki, zapewniając stabilny, przewidywany strumień dofinansowania. W ramach naszych działań mieści się w tym przypadku m.in.:

  • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu wraz z przygotowywaniem wniosków o płatności częściowe dotacji do Instytucji Wdrażającej
  • sporządzenie sprawozdania końcowego oraz końcowego wniosku o płatność
  • uczestnictwo, jako konsultant, w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu, w kontrolach prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą i/lub inne uprawnione instytucje, pod kątem zabezpieczenia interesu ekonomicznego i prawnego Zleceniodawcy

  Przedsięwzięcia realizujemy kompleksowo

  Do projektów podchodzimy całościowo i wszechstronnie. Od przygotowania i złożenia wniosku o finansowanie po pełne wdrożenie i uruchomienie inwestycji.

  Realizujemy projekty szkoleniowo-doradcze

  Dotychczasowe projekty przyczyniły się w wielu przypadkach do rozwoju firm, wdrożenia procesów inwestycyjnych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.